AddThis Social Bookmark Button

Dear Donor Friends:

Due to the epidemic and many other factors in the past few years, the development and operation of our programs have been greatly affected.   At the same time, thanks to the strong support of all donors, our annual fundraising income has repeatedly hit new highs.  In view of the fact that the current net assets of the foundation have greatly exceeded the annual budget expenditure and the future uncertainties, the OCEF board, after careful discussion, passed a resolution to temporarily stop accepting donations from July 1, 2022.

Thank you for your understanding and support!


OCEF

June 26, 2022

Overseas China Education Foundation

Thank you for your support!

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 03, 2023 0:00 am CST

高芬

王佳琦

Robert Luo

陈新

Google

Visa Givingstation

Ying Gong

IMF

Wells Fargo

YourCause LLC

LinkedIn

Microsoft

Zhizhou Yang

Jianqiang Shen

Bright Funds Foundation

Chevron

IBM

Min Huang

EMPLOYEE G GI PANORAMA

Feng Wang

Hua Deng

United Way

Roger

Xinyi Huang

Xinwei Xue

Feng Chen

Frontstream C/O Visa Givingstation

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 03, 2023 0:00 am CST

朱凯文

Pacific Gas & Electronic Company

Dan Wang

Yuanjin Xie

BlackRock, Inc.

AmazonSmile Foundation

Xiaoyong Tang

Biao Mao

Andy Zhu

Shu Chen

Fei Che

Shuran Huang

Ruo Jia

Kefan Sun

Jiayun Li

Ling Jun Chen

Zhaoyu Wang

Jingyi Su

Mengning Zhang

Zhen Hao Zhou

Nanxin Chen

Wei Hu

Anastasia Han

Ben Song

Jie Wu

Daming Wang

Miao Wang

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 03, 2023 0:00 am CST

Wenyuan Zhu

Daji Wang

Shaojin Ding

Xudong Li

Guangyu Zhou

Jing Lu

Sihan Li

Kongqun Yang

Guannan Meng

Juan Li

YONGZHI LIU

Bei Zhang

Zhun Han

Grace Wang

Bo Zhou

Jiecheng Bao

Dan Cheng

Sunyi Ping

Rong Ye

Jie Fan

Yanqing Luo

Xi Wu

Jiong Mu

Ying Xia

Wei Jiang

Xuan Chi

蒋多

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 03, 2023 0:00 am CST

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com