长期发展基金和纪念基金

AddThis Social Bookmark Button


海外中国教育基金会长期发展基金介绍

基金会理事会于 2005 年通过决议,决定建立长期发展基金(Endowment Fund)。长期发展基金将捐款进行投资(包括存入银行,见下),主要用投资产生的收入(如银行利息)来支持基金会的项目和运作。长期发展基金对基金会长期稳定发展主要有以下益处:

1、在基金基数较大的前提下,使用投资收入来支持项目和运作,较依靠募捐收入而言有更稳定的可预期性,有利于基金会制定长期的规划和项目。

2、可减缓基金会总收入受募捐工作成果的影响。比如在经济环较差,募捐数量短缺的情况下,基金会可以动用长期发展基金的本金来资助项目。这样就能保证基金会各项项目的持续稳定的发展。

3、在募捐方面压力减轻的情况下,基金会将有更多的资源来强化项目规范和执行工作。

4、妥善管理的长期发展基金,有益于基金会提高公共形象,因为有很多人希望帮助一个能长期发展的,有章法的,信誉好的公益慈善组织。

该决议建议:

1、在执行委员会下成立长期发展基金管理委员会,负责制订基金管理条例及相关文件,以及具体实施步骤。该委员会主任由会长推荐,执行委员会通过。财务长必须是委员之一或主任。

2、按照美国关于501 (C) (3) 免税组织的有关长期发展基金的投资管理和规定(如果有这类规定)进行管理。

3、适当时候聘请专业人士作为长期发展基金管理的投资咨询顾问。

过去两年由于条件不太成熟,基金会没有实施这个决议。2007年11月份,理事会通过以下相关决议, 决定开始建立和运作长期发展基金。

1、理事会通过《海外中国教育基金会关于资金使用的规定》,此规定已于2007年11月13日在基金会网站上公布,并在2007年11月15日开始的基金会2007年募捐活动中通知所有捐款人。自2008年1月1日起,一切未指定用途的捐款,基金会可以依据《海外中国教育基金会关于资金使用的规定》中的相关条款来处理,包括建校和放进长期基金。

2、理事会通过决议,从一笔 2007 年来自企业的非指定用途捐款提取 8 万美元,作为长期发展基金的第一笔资金。

3、理事会通过决议,规定在长期发展基金总额不超过 100 万美元时,只可采取无风险或低风险的投资方式,比如银行定期存款(CD)和美国国债券(Government Bonds)。


基金会目前设有长期基金如下:

William Hinton Memorial Fund(2004年设立)

Tony Tang Memorial Fund(2005年设立)

The Shen Tsong-Long Scholarship for Students with Disabilities(沈从龙残疾人奖学金,2014年设立)

Hsing-Ming Chang Charitable Fund (张新民先生慈善助学金, 2016年设立)Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Lin,Guangyong

Zhao,Yuan

Lee,George

Bao,Chen

Xia,Ning

American Express Foundation

Zheng,Zhen

Gao,Jie

Xie,Zong Ming

Pacific Life Foundation

Huang,Yongqiang

Bao,Chen

Xia,Ning

QUALCOMM

BankOfAmerica

Anonymous,Anonymous

Zheng,Zhen

Gao,Jie

Xie,Zong Ming

Wu,Jin

方,宁

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

胡,志泓

Lam Research Foundation

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Liu,William

Johnson & Johnson

Kevin C. Tang Foundation

马,晖

Song,Jingyu

Wang,Qian

Peng,Lili

傅,澜

Zeng,Rong

Natianal Fuel Gas

Yang,Jianli

News Corp

Applied Materials, Inc.

Zhang,Yizhen

Hu,Xiaomin

Discover

Hu,Langhua

Anonymous,Anonymous

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Wang,Yue

Zhao,Yuan

Pan,Huijun

Yin,Yan

Wu,John

Synopsys

Silicon Valley Community Foundation Thermo Fisher

Liberty Mutual Foundation

Simpson Strong-Tie Co., Inc.

沈,中

Han,Donglin

Zhou,Wenhong

Zhang,Xu

Liu,Xiaoyan

Wu,Bin

Yang,Frank

Chen,Hanling

Woodard,Alexander

焦,华

马,晖

Xu,Man

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

He,Xueyang

左,姝?

Anonymous,Anonymous

Anonymous,Anonymous

Anonymous,Anonymous

Wei,XIAOFEI

Li,Shuangjie

Courville,Virgil

recycle,recycle

Li,Mi

Liu,Heng

漆,?

陈,瀚

Ma,Hezhong

Zhang,Yizhen

Wu,Hai

Liu,Huan

Yuan,Stella

左,炜

Zhou,Duanning

张,霖峰

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

唐,德铮

Zhai,Jiaqi

Zhu,Weihua

Zhu,Weihua

Zhang,Chunyu

Hu,Xiaomin

Ju,Lei

Yu,Xuri

Liao,Jason

Wang,Ning

He,Ellen

Zhang,Xu

袁,杰琳

Zhou,Ying

O,Jenny

Ling,Cen

Shen,Jie

Zhang,Wei

Liu,Lanyu

Qian,Angela

Zhang,James

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Lu,Hongda

Wang,Shuling

Jing,Jin

Chen,Yuan

Cheng,Wooster

Du,Weiwei

Cheng,Shuo

Wei,Zhiyi

Liu,Jinhong

Li,Hugh

Luo,Zhaoju

Liu,Wei

AllianceBernstein

AllianceBernstein

MathWorks

Feng,Lea

Xia,Ning

Shell and Motive Employee Giving Program

熊,峰

Zhang,Bin

Zhang,Bin

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Tan,Wade

He,Rong

Fang,Weiya

Cheng,Wes

Li,Lei

Yang,Qiaoli

Pan,Chanjuan

Motorola

Xi,Xiaoming

Goodshop

Bright Funds Foundation

Yang,Jian

Liu,Xiang

Wang,Jingliang

Lu,Hongda

Li,Katherine

D'hamers,Pieter

Lee,Jui-Chu

Lu,Jing

He,Yiyuan

You,Haibo

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Chen,Jianli

Wei,Zhiyi

Wei,Zhiyi

AIG

Miao,Jing

UIUC OCEF

Xiong,Bixia

Fang,Weiya

Liu,Ying

Wu,Danni

张,冰君

唐,德铮

Li,Siyun

Shi,Dan

Cao,Rui

Wu,Gina

Australia,OCEF

Zhang,Jun

Sun,Bing

Li,Lei

Ruan,Willie

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Cai,Shaoping

Ren,Dahai

YAO,BIN

张,霖峰

周,本初

Shi,Dan

刘,志鹏

Wang,Amanda

Tan,Wade

吴,建国

袁,杰琳

Yuan,Jielin

Ciena Charitable Giving Program

Wang,Kefei

Xiao,Jianguo

Chen,Liyong

LIU,GAOQUAN

Zhang,Songhua

Yang,Guangsheng

Wei,Zhiyi

Wei,Zhiyi

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

SHU,James

Wei,Zhiyi

Wei,Zhiyi

Wei,Zhiyi

董,宁

Anonymous,Anonymous

Fu Family Foundation

Pan,Chanjuan

刘,志鹏

唐,德铮

Liu,Youjun

Yan,Fran

Yang,Guangsheng

Chan,Patrick

Zhao,Xiaoting

zhang,ke

Wei,Zhiyi

Liu,Youjun

Zhu,Yingxun

Chan,Patrick

,Ming-Liang

2017秋小学生共计0名
可供选择。
2017秋初中生1对1共计225名
可供选择。
2017秋高中生1对1共计281名
可供选择。

@Feb 19, 2018 9:40 am CST

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告